Matriks c memenuhi ac=b, maka det c=

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Matriks c memenuhi ac=b, maka det c=...