\sqrt{5} - \frac{3}{\sqrt{5} } - \frac{2}{5} ( \sqrt{5} - 10)

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
[tex] \sqrt{5} - \frac{3}{\sqrt{5} } - \frac{2}{5} ( \sqrt{5} - 10)[/tex]...