5 \frac{3}{9} - \frac{10}{12} \times 3.7 \div 45 =

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
[tex]5 \frac{3}{9} - \frac{10}{12} \times 3.7 \div 45 = [/tex]...