• Utama
  • B. Daerah
  • Pancén 1..pikeun maham eusi bacaan di luhur, pék j...

Pancén 1
.
.
pikeun maham eusi bacaan di luhur, pék jawab pananya di handap!
.
.
.
1. saha wali kelas kelas vii-a téh?
2. saur bu yanti, naon bédana diajar di sd jeung di smp?
3. saur bu yanti deui, kudu naon ari jeung babaturan sakelas téh?
4. naon sababna urang kudu akur jeung sauyunan jeung babaturan
sakelas?
5. nurutkeun hidep, kumaha susahna lamun urang henteu akur jeung
babaturan sakelas? .
6. naha sakabéh murid kelas vii-a geus waranoh kabéh atawa acan?
jéntrékeun, naon sababna?
7. saha anu pangheulana ngawanohkeun sorangan di hareupeun
kelas téh? urang mana?
8. saha deuih anu pangpandeurina ngawanohkeun sorangan di
hareupeun kelas? ti mana asalna?
9. di cirebon ogé aya tempat anu ngaranna wanayasa. di mana
perenahna?
10. di daerah mana waé anu aya tempat ngaranna wanayasa téh?
gapura basa
pli jawab soalnya buat !

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Pancén 1..pikeun maham eusi bacaan di luhur, pék jawab pananya di handap! ...1. saha wali kelas kela...