• Utama
  • B. Arab
  • Qulhuwallahu aradun turistcedalam bahasa arabautom...

Qulhuwallahu aradun turistcedalam bahasa arab
autom laraz alantaanaus olenha
lerdo hakumtafhim kota bafhim ortir
con nuomouc
3. latar atan yang didahului olen huurup bergaris damonh
4. 4312628 a turis kedalam latin
s tuis contoh hukum tofhim.
6 lofoz tornio ortinya
7. telostean cara membaca bukum tathim cantor
8. min rosulillon tulis kedalam bahasa arab
biis loedalam latin
tulis icedanm latin.
i tots contoh hukum tarqiq:
12. lafaz allan didahului oleh hurup bebaris kasron hukumn
13. fataz allan didahului olen hurup berbans pathan otou com
hucumnya.
14. lengkapi ayar
الزې
آراب
is tuis surat al-qoriah ayat !
163úsgt kedalam-latin-
1. ianca gillani tulis kedlm bahasa arab
3 , jl , tulis kedalam laun
b
g inna wodallahi keturis kecolon bonosa arab
ورقو الف
luis fedom
[
atin

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Qulhuwallahu aradun turistcedalam bahasa arabautom laraz alantaanaus olenhalerdo hakumtafhim kota ba...